slovensky česky

Všeobecné obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Kupujúci (zákazník) potvrdením objednávky potvrdzuje, že súhlasí s obchodnými podmienkami pre dodávku tovaru poskytnutú predavajúcim. Vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim sa riadia uvedenými obchodnými podmienkami. Tie sú navyše pre obe strany záväzné. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu obchodných podmienok.

Prevádzkovateľom internetového obchodu www.veterinarnediety.eu a zároveň predávajúcim je spoločnosť:

VIAVET, s.r.o.
Letná 29
040 01 Košice

IČO: 46086927
DIČ: 2023223334
IČ DPH: SK2023223334

Bankový účet:
Názov banky: VÚB, a. s.

IBAN: SK05 0200 0000 0036 4528 8957

SWIFT: SUBASKBX

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka číslo 27370/V.

Adresa výdajne E-Shopu:

Veterinárne diéty.eu
Mäsiarska 56
040 01 Košice

Zodpovedná osoba prevádzkovania e-shopu: MVDr. Ján Koščo, riadny člen KVL SR, číslo licencie 1639.

tel: 0917 135 169
e-mail: info@veterinarnediety.eu

Otváracie hodiny:

Pondelok

9.00-17.00

Utorok

9.00-17.00

Streda

9.00-17.00

Štvrtok

9.00-17.00

Piatok

9.00-17.00

Sobota

zatvorené

Nedeľa

zatvorené

OBJEDNÁVANIE TOVARU

On-line nákup tovaru je možný prostredníctvom e-shopu priamo z domu. E-shop je poskytovaný denne s 24 hodinovou prevádzkou pre elektronické objednávanie a telefonická obsluha e-shopu je k dispozícii v pracovné dni od 9:00 do 17:00 hodiny. Objednávať tovar je možné pomocou nákupného košíka priamo v e-shope. Predmetom zmluvy je tovar uvedený v objednávke. Všetky špecifikácie tovaru ako hmotnosť, farba, zloženie a ďalšie údaje sú uvedené na našich stránkach. Jedná sa o údaje poskytované jednotlivými výrobcami a dodávateľmi. Podmienkou pre naplnenie platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých požadovaných údajov uvedených v objednávkovom formulári. V jednotlivých, hlavne cenovo náročnejších prípadoch okrem prvotného automatického potvrdenia objednávky emailom, si predávajúcí pre vznik zmluvy vyhradzuje právo pre potvrdenie objednávky telefonicky a uhradenie finančnej zálohy kupujúcim. V prípade, že v priebehu doby, kedy bol tovar objednaný, prišlo k výraznej zmene kurzov zahraničnej meny alebo ku zmene ceny či dodávaného sortimentu zo strany dodávateľa, má naša firma právo objednávku po dohode s kupujúcím modifikovať alebo od nej jednostranne s okamžitou platnosťou odstúpiť. Rovnaké oprávnenie si vyhradzujeme aj v prípade, kedy výrobca prestane dodávať objednaný produkt alebo uvedie na trh novú verziu produktu poprípade výrazným spôsobom zmení cenu produktu.

Produkty kategorizované ako veterinárny liek si môžete objednať telefonicky alebo mailom ale vyzdvihnúť výlučne osobne. Tento liek Vám bude poskytnutý v rámci vykonania veterinárnej služby.

Produkty zaradené do výpredaja, môžu byť pred lehotou expirácie.

REKLAMÁCIE

(1) Predávajúci je povinný spotrebiteľa riadne informovať o podmienkach a spôsobe reklamácie vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv. Reklamačný poriadok musí byť na viditeľnom mieste dostupnom spotrebiteľovi.
(2) Predávajúci je povinný prijať reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzkarni, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na predávané výrobky alebo poskytované služby.
(3) V prevádzkarni musí byť počas prevádzkovej doby prítomný zamestnanec poverený vybavovať reklamácie.

(4) Predávajúci alebo ním poverený zamestnanec je povinný vybaviť reklamáciu ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní.
(5) Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať spotrebiteľovi potvrdenie.
(6) Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie.

(7) Predávajúci je povinný viesť evidenciu o reklamáciách a predložiť ju na požiadanie orgánu dozoru na nazretie. Evidencia o reklamácii musí obsahovať údaje o dátume uplatnenia reklamácie, dátume a spôsobe vybavenia reklamácie.

Reklamácie si zákazník uplatňuje poslaním kuriérom alebo osobným doručením výrobku do výdajne eshopu, resp. prevádzky predávajúceho, náklady na poštovné, dopravu reklamovaného výrobku predávajúceho znáša zákazník. Náklady na spätné poslanie alebo doručenie reklamovaného výrobku znáša predávajúci. Vaše telefónne číslo potrebujeme preto, aby sme vedeli odkomunikovať s Vami zmenu spôsobu dopravy, resp. pri posielaní kuriérskou službou Vás má ako kuriér kontaktovať ak nie ste práve doma k zastihnutiu, aby dohodol s Vami spôsob a čas doručenia zásielky.  

POSTUP PRI POSIELANÍ REKLAMÁCIÍ

Prípadné reklamácie je potrebné doručiť osobne alebo kuriérom bez dobierky na adresu:

Veterinárne diéty.eu

Mäsiarska 56

040 01 KOŠICE

Slovenská republika

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Rešpektujeme Vaše súkromie. Aby sme Vám však mohli ponúknuť hodnotné služby, potrebujeme poznať niektoré vaše osobné dáta. Tieto dáta chránime pred zneužitím a zaručujeme vám, že nikdy neposkytneme tretiemu subjektu vaše kontaktné informácie a údaje o vašich nákupoch. Používaním tohto internetového obchodu súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií o Vás a vašich nákupoch.

Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Kupujúci udeľuje svojou registráciou v e-shope predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú.

Ďalšie ustanovenia

Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty (e-mail) a internetovej siete (www), ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany. Svojou registráciou v našom e-shope zákazník súhlasí s obchodnými podmienkami uvedenými vyššie. Súhlas so zasielaním reklamných emailov vyjadruje zákazník svojou registráciou a potvrdením súhlasu v procese registrácie v našom e-shope. Ďalšie vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

NEWSLETTER Nezmeškajte zľavy a akcie - novinky do mailu.