slovensky česky

Reklamácie

(1) Predávajúci je povinný spotrebiteľa riadne informovať o podmienkach a spôsobe reklamácie vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv. Reklamačný poriadok musí byť na viditeľnom mieste dostupnom spotrebiteľovi.

(2) Predávajúci je povinný prijať reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzkarni, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na predávané výrobky alebo poskytované služby.
(3) V prevádzkarni musí byť počas prevádzkovej doby prítomný zamestnanec poverený vybavovať reklamácie.

(4) Predávajúci alebo ním poverený zamestnanec je povinný vybaviť reklamáciu ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní.
(5) Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať spotrebiteľovi potvrdenie.
(6) Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie.

(7) Predávajúci je povinný viesť evidenciu o reklamáciách a predložiť ju na požiadanie orgánu dozoru na nazretie. Evidencia o reklamácii musí obsahovať údaje o dátume uplatnenia reklamácie, dátume a spôsobe vybavenia reklamácie.

Reklamácie si zákazník uplatňuje poslaním kuriérom alebo osobným doručením výrobku na adresu prevádzky predávajúceho, náklady na poštovné, dopravu reklamovaného výrobku predávajúceho znáša zákazník. Náklady na spätné poslanie alebo doručenie reklamovaného výrobku znáša predávajúci. Vaše telefónne číslo potrebujeme preto, aby sme vedeli odkomunikovať s Vami zmenu spôsobu dopravy, resp. pri posielaní kuriérskou službou Vás má ako kuriér kontaktovať ak nie ste práve doma k zastihnutiu, aby dohodol s Vami spôsob a čas doručenia zásielky.  

POSTUP PRI POSIELANÍ REKLAMÁCIÍ

Prípadné reklamácie je potrebné doručiť osobne alebo kuriérom bez dobierky na adresu:

Veterinárne diéty.eu

Mäsiarska 56

040 01 KOŠICE

Slovenská republika

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Rešpektujeme Vaše súkromie. Aby sme Vám však mohli ponúknuť hodnotné služby, potrebujeme poznať niektoré vaše osobné dáta. Tieto dáta chránime pred zneužitím a zaručujeme vám, že nikdy neposkytneme tretiemu subjektu vaše kontaktné informácie a údaje o vašich nákupoch. Používaním tohto internetového obchodu súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií o Vás a vašich nákupoch.

Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Kupujúci udeľuje svojou registráciou v e-shope predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú.

Ďalšie ustanovenia

Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty (e-mail) a internetovej siete (www), ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany. Svojou registráciou v našom e-shope zákazník súhlasí s obchodnými podmienkami uvedenými vyššie. Súhlas so zasielaním reklamných emailov vyjadruje zákazník svojou registráciou a potvrdením súhlasu v procese registrácie v našom e-shope. Ďalšie vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.


Pre reklamáciu vyplňte reklamačný formulár.
Predtým, sa prosím, oboznámte s našim reklamačným poriadkom - reklamačný poriadok je súčasťou obchodných podmienok.
Reklamovať je možné len tovar zakúpený v našom internetovom obchode.

NEWSLETTER Nezmeškajte zľavy a akcie - novinky do mailu.