slovensky česky

 SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) a čl. 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679

z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)

Udeľujem prevádzkovateľovi  VIAVET, s.r.o., so sídlom Letná 10/29, 040 01 Košice, IČO: 46086927, zapísaný v Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č. 27370/1V (ďalej aj ako „prevádzkovateľ“)

súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov

formou získavania, vyhotovovania, zhromažďovania, uchovávania, nahrávania na dátové nosiče osobných údajov

pre účel  rozosielania newsletterov.

Na obdobie: 5 rokov, bezodkladne po odvolaní súhlasu

Tento súhlas so spracúvaním osobných údajov je slobodne daným, konkrétnym, informovaným a jednoznačným prejavom mojej vôle na dobu nevyhnutnú na spracovanie pre daný účel. Bol/a som informovaná, že po uplynutí doby, na ktorú som tento súhlas udelil/-a, resp. po jeho odvolaní, budú moje osobné údaje mechanicky zlikvidované (skartované) a nebudú ďalej spracúvané v žiadnej databáze.

Pred udelením súhlasu som bol/-a informovaný/-á o nasledujúcich skutočnostiach:

1) moje osobné údaje sa môžu poskytovať iným  príjemcom  budú poskytnuté poverením zamestnancom spoločnosti VIAVET, s.r.o. a obchodným partnerom spoločnosti

2) moje osobné údaje, ktorých poskytnutie je dobrovoľné, budú uchovávané počas obdobia platnosti súhlasu a nebudú spracúvané na žiaden iný účel, než na ten, na ktorý boli získané. 3) ako dotknutá osoba mám právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k mojim osobným údajom, ktoré sa ma týkajú, právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, právo namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov.

4) v odôvodnenom prípade mám ako dotknutá osoba právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

5) beriem na vedomie, že cezhraničný prenos mojich osobných do tretej krajiny sa neuskutočňuje.

6) beriem na vedomie, že nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu, vrátane profilovania.

Mám právo kedykoľvek odvolať súhlas, a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol tento súhlas udelený. Toto právo môžem uplatniť e-mailom, telefonicky alebo zaslaním písomnej žiadosti doporučene s uvedením textu „GDPR“ na kontaktné údaje uvedené nižšie.

Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Ďalšie informácie určené dotknutým osobám sú uvedené a zverejnené prostredníctvom informačnej povinnosti v priestoroch prevádzky a na oficiálnom webovom sídle www.veterinarnediety.eu

NEWSLETTER Nezmeškajte zľavy a akcie - novinky do mailu.