Spoločnosť veterinarnediety.eu rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Ochrana osobných údajov

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV – INFORMÁCIE O SPRACOVANÍ

V zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), ďalej len „nariadenie“ a zákona č. 18/2018 Z. z., o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ďalej len „zákon“, si Vás dovoľujeme oboznámiť s informáciami týkajúcimi sa spracovania Vašich osobných údajov.
   
Identifikačné údaje prevádzkovateľa
Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov je VIAVET, s.r.o., IČO: 46086927, DIČ: 2023223334, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Košice , Vložka číslo:  27370/V. Prevádzkovateľ získava osobné údaje prostredníctvom internetovej stránky www.veterinarnediety.eu.
Kontaktovať nás môžete na telefónnom čísle +421 917 135 169, e-mailom na adrese: info@veterinarnediety.eu. 
Spracovávanie osobných údajov podľa konkrétneho účelu, rozsah a doba uchovávania údajov
Vaše osobné údaje spracovávame v súlade so zásadami spracúvania osobných údajov uvedenými v čl. 5 nariadenia a to na konkrétne určené a nižšie uvedené účely, v rozsahu nevyhnutnom vzhľadom k danému účelu (minimalizácia údajov) dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa údaje spracovávajú (minimalizácia uchovávania).
1. Sprostredkovanie nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu a jeho následné dodanie 
Na účely nákupu tovaru a jeho následného dodania spracovávame nasledujúce osobné údaje: meno, priezvisko, adresa bydliska, e-mailová adresa, telefónne číslo, kontaktná adresa, IP adresa, údaje o zakúpenom tovare a údaje o platbe za tovar (spôsob platby, uhradená suma, dátum pripísania úhrady na účet).
Osobné údaje uchovávame po dobu trvania zmluvného vzťahu, vrátane záruky a reklamačných podmienok.
 2. Registrácia v e-shope 
Na účely registrácie v e-shope spracovávame nasledujúce osobné údaje: meno, priezvisko, adresa bydliska, e-mailová adresa, telefónne číslo, kontaktná adresa, IP adresa a história objednávok.
Osobné údaje spracovávame počas Vašej registrácie v e-shope.
3. Uplatnenie nárokov prevádzkovateľa (t.j. pre vedenie súdnych sporov, vymáhanie pohľadávok a ďalšie uplatňovanie našich nárokov resp. hájenie dobrého mena)   
Na účely uplatnenia nárokov prevádzkovateľa spracovávame osobné údaje potrebné pre uplatnenie nášho nároku, napr. údaje uvedené v reklamáciách, sťažnostiach, zmluvách, údaje z účtovných záznamov, prípadne ďalšie potrebné údaje.
Osobné údaje budú spracovávané len počas doby nevyhnutnej pre uplatnenie nárokov prevádzkovateľa (napr. doba vedenia súdneho sporu).
4. Plnenie zákonných povinností (t.j. vedenie účtovníctva, vybavovanie reklamácií, sťažností) 
Na účely plnenia zákonných povinností spracovávame osobné údaje vo vyššie uvedených bodoch 1- 3.
Osobné údaje spracovávame počas doby uvedenej v príslušnom právnom predpise.
Právny základ spracovania osobných údajov
Právnym základom spracovania osobných údajov za účelom sprostredkovania nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu a jeho následné dodanie a pre Vašu registráciu v e-shope je čl. 6, odst. 1 písm. b) nariadenia, t.j. spracovanie údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba.
Právnym základom spracovania osobných údajov za účelom uplatnenia nárokov prevádzkovateľa je čl. 6, odst. 1 písm f) nariadenia, t.j. spracovanie údajov je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa. Oprávneným záujmom je ochrana majetku, ochrana dobrého mena, ako aj ochrana proti neodôvodnenému uplatňovaniu nárokov.
Právnym základom spracovania osobných údajov za účelom plnenia si zákonných povinností je čl. 6, odst. 1 písm. c) nariadenia, t.j. spracovanie údajov je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa (napr. zákon o ochrane spotrebiteľa, zákon o účtovníctve, zákon o dani z príjmu, atď.)
Kategórie príjemcov osobných údajov
Pre poskytovanie našich služieb Vaše osobné údaje ďalej poskytujeme nasledujúcim kategóriám príjemcov:
kuriérska resp. prepravná spoločnosť, ktorá zabezpečuje dopravu objednaného tovaru
IT spoločnosť, ktorá zabezpečuje prevádzku našej webovej stránky
externá účtovná kancelária, daňový poradcovia
Ďalšími kategóriami príjemcov, ktorým môžu byť Vaše osobné údaje poskytnuté sú orgány finančnej správy, orgány verejnej správy, advokátske a právne kancelárie, znalci a súdny znalci, súdy a orgány činné v trestnom konaní.
Práva dotknutých osôb
V súvislosti so spracovaním osobných údajov máte ako dotknutá osoba nasledujúce práva:
právo na prístup k svojim osobných údajov, ktoré spracovávame
právo na opravu údajov, v prípade ak sú Vaše údaje nesprávne, neaktuálne alebo neúplné
právo na vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov a to v prípadoch uvedených v čl. 17 a čl. 18 nariadenia.
právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 nariadenia, ak chcete svoje osobné údaje preniesť k ďalšiemu prevádzkovateľovi.
právo namietať proti spracovaniu osobných údajov, v súlade s čl. 21 nariadenia
v prípade, ak sú Vaše údaje spracovávané na základe súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať.
právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220, tel. č.: +421 2 3231 3220, https://dataprotection.gov.sk/uoou/
Svoje práva si môžete uplatniť nasledujúcimi spôsobmi:
elektronicky zaslaním e-mail na adresu: info@veterinarnediety.eu
písomne na adrese: Veterinárne diéty.eu, Mäsiarska 56, Košice 04001
telefonicky na tel. čísle: +421917135169
V prípade akýchkoľvek ďalších dotazov týkajúcich sa spracovania osobných údajov nás môžete kontaktovať prostredníctvom vyššie uvedených kontaktov.

NEWSLETTER Nezmeškajte zľavy a akcie - novinky do mailu.